REGULAMIN KONKURSU OSTRÓDA TALENT SHOW

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu „Ostróda Talent Show” odbywającego się od 04.05.2022 r. do 07.08.2022 r. w Internecie oraz od 25.08.2022 r. i 26.08.2022 r. w Ostródzie.
 2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ostróda Talent Show” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Skelion, ul. 21 Stycznia 18/69, 14-100 Ostróda, NIP: 7412128701.
 4. Konkurs polega na rywalizacji osób (Kandydatów, Uczestników) o tytuł Wyjątkowo Utalentowanej Osoby oraz nagrody określone w § 5.
 5. Konkurs ma trzy etapy:
  I. Eliminacje online – 04.05.2022 r. do 07.08.2022 r.
  II. Półfinały – 25.08.2022 r.
  III. Finały – 26.08.2022 r.
 6. Półfinały i Finały odbędą się na żywo, w Ostródzie (14-100, województwo Warmińsko-Mazurskie). Warunkiem uczestnictwa w Półfinałach i Finałach jest stawiennictwo w miejscach odbywania się Półfinałów i Finałów, określonych przez Organizatora.


§ 2 PRZEBIEG ELIMINACJI
1. ZGŁOSZENIA
A) Każda osoba bądź grupa wyrażająca chęć do wzięcia udziału w konkursie (Kandydat) ma obowiązek zgłosić swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który po wypełnieniu określa najważniejsze informacje konieczne do zgłoszenia Uczestnika do Konkursu. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:
– formularz dla solistów: googleforms link,
– formularz dla grup: googleforms link.
Zgłoszenie powinno:
– być wypełnione dokładnie, sumiennie,
– zawierać link prowadzący do filmu zgłoszeniowego umieszczonego w serwisie YouTube (może być ale nie musi niepubliczny) – niezmontowanego filmu nagranego kamerą lub telefonem komórkowym, trwającego minimalnie 1 minutę, maksymalnie 5 minut, prezentującego talent osoby zgłaszającej się do Konkursu. W Filmie zgłoszeniowym może/mogą występować tylko osoba lub grupy zgłaszająca/ce swój udział w Konkursie. Film zgłoszeniowy może zostać udostępniony przez Kandydata w social mediach.
– zawierać załącznik – zdjęcie solisty/grupy – które może być użyte do promocji wydarzenia,
– w przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych (w tym osób niepełnoletnich) zawierać załącznik – zgodę od przedstawicieli ustawowych. Dokument w pustej wersji do wypełnienia przez Kandydatów jest zamieszczony na stronie internetowej: ostrodatalentshow.pl oraz na oficjalnym fanpage’u: fb.com/ostrodatalentshow.
B) Zgłoszenia mogą być wysyłane jedynie w przedziale czasowym 04.05.2022 r. do 07.08.2022 r.
C) Kandydatem może być osoba lub grupa osób która spełnia następujące warunki:
– 1) jest osobą fizyczną lub która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych – dostarczy zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, lub 2) jest grupą osób fizycznych których członkowie posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych – dostarczą zgody swoich przedstawicieli ustawowych,
– nie jest pracownikiem Fundacji Skelion,

– nie jest członkiem rodziny pracownika Fundacji Skelion.

2. OCENA FILMÓW ZGŁOSZENIOWYCH
A) Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Wstępną – osoby fizyczne niebędące Kandydatami/Uczestnikami, powołane przez Organizatora w celu wyboru Uczestników do II Etapu Konkursu. Organizator może być członkiem Komisji Wstępnej.
B) Ocenie podlegają: oryginalność, efektowność, umiejętności, technika, wymiar artystyczny.

 

 1. ZAKOŃCZENIE ELIMINACJI
  A) Kandydaci których filmy zgłoszeniowe zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Wstępną zostają zaproszeni do udziału w Półfinałach i stają się Uczestnikami. Przewiduje się, że będzie 10-20 takich Uczestników.
 2. B) Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi 10.08.2022r. poprzez:
  – umieszczenie listy Uczestników na stronie internetowej: ostrodatalentshow.pl oraz na oficjalnym fanpage’u: fb.com/ostrodatalentshow.
  – przesłanie wszystkim zgłoszonym Kandydatom informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ich do etapu półfinałów.


§ 3 PRZEBIEG PÓŁFINAŁÓW
1. PRZYGOTOWANIA
A) Uczestnik ma obowiązek zaprezentowania autorskiego występu – może ale nie musi być to ten sam występ z nadesłanego filmu zgłoszeniowego. Występ nie może diametralnie odbiegać od tego co było zaprezentowane w Filmie Zgłoszeniowym.
B) Z Uczestnikami zostaną podpisane umowy uczestnictwa w Konkursie.
C) Każdy Uczestnik ma obowiązek wskazania swojego Menedżera, czyli pełnoletniej osoby która odpowiada za kontakt z Organizatorem w ramach Konkursu. Menedżerem może ale nie musi być sam Uczestnik.
D) Uczestnik ma obowiązek dostarczenia organizatorowi ridera technicznego przygotowanego według wzoru. Dokument w pustej wersji do wypełnienia przez Uczestników jest zamieszczony na stronie internetowej: ostrodatalentshow.pl oraz na oficjalnym fanpage’u: fb.com/ostrodatalentshow. Obowiązkowym załącznikiem do ridera technicznego jest muzyka do występu w formacie mp3. Jeśli występ przewiduje kilka utworów muzycznych, muszą one być zmontowane w jeden plik mp3. Rider techniczny musi zostać przekazany Organizatorowi w terminie do 14.08.2022, drogą mailową na adres kontakt@ostrodatalentshow.pl.
E) Jeśli Uczestnik wykorzystuje jakiś sprzęt w ramach swojego występu, to sprzęt ten musi być wykonany bezpiecznie oraz przejść inspekcję organizatora przed występem.


 1. WYSTĘPY
  A) Osoby nietrzeźwe i pod wpływem środków odurzających nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
  B) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne, wypadki etc. które będą miały miejsce na terenie Konkursu.
  C) Jeśli występ zakłada wykorzystanie zaplecza (backstage), to Uczestnik ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w tym miejscu. Na zapleczu mogą przebywać tylko osoby uczestniczące w pokazie, pomocnicy wskazani przez Uczestnika w riderze technicznym oraz osoby wyznaczone przez Organizatora. Organizator deleguje obserwatora na backstage, który w przypadku zauważenia niebezpiecznych sytuacji ma obowiązek poinformowania jury o zaistniałej sytuacji. Może ona wpłynąć na ocenę występu.
  D) Obowiązuje zakaz używania środków szkodliwych podczas występu.
  E) Występ ma trwać minimum 3 minuty, maksymalnie 10 minut.
  F) Występy będą odbywać się w kolejności wylosowanej wcześniej przez Organizatora.

  3. OCENA WYSTĘPÓW
  A). Występy będą oceniane przez Jury – osoby fizyczne niebędące Uczestnikami, powołane przez Organizatora w celu dokonania oceny występów Uczestników oraz w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu. Jury składa się z 3 osób: przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela miasta Ostróda, oraz osoby niezależnej.
 2. B) Ocenie podlegają: oryginalność, efektowność, umiejętności, technika, wymiar artystyczny.

 3. ZAKOŃCZENIE PÓŁFINAŁÓW
  A) Uczestnicy najlepiej ocenieni przez Jury zostają zaproszeni do udziału w Finałach. Przewiduje się, że będzie 5-7 takich Uczestników.
 4. B) Ogłoszenie wyników Półfinałów następuje poprzez przedstawienie tej informacji przez członka Jury ze sceny. Ta informacja będzie też przedstawiona na stronie internetowej: ostrodatalentshow.pl oraz na oficjalnym fanpage’u: fb.com/ostrodatalentshow.

§ 4 PRZEBIEG FINAŁÓW
1. PRZYGOTOWANIA
A) Uczestnik ma obowiązek przygotowania i przedstawienia autorskiego występu – ze względu na krótki czas dzielący Półfinały i Finały, może to być to ten sam występ co prezentowany podczas Półfinałów, ale może być też inny.
B) Uczestnik ma obowiązek dostarczenia organizatorowi muzyki do występu w formacie mp3 – najpóźniej w dniu finałów do godziny 12, drogą mailową na adres kontakt@ostrodatalentshow.pl. Jeśli występ przewiduje kilka utworów muzycznych, muszą one być zmontowane w jeden plik mp3.
C) Jeśli Uczestnik wykorzystuje jakiś sprzęt w ramach swojego występu, to sprzęt ten musi być wykonany bezpiecznie oraz przejść inspekcję organizatora przed występem.


 1. WYSTĘPY
  A) Osoby nietrzeźwe i pod wpływem środków odurzających nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
  B) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne, wypadki etc. które będą miały miejsce na terenie Konkursu.
  C) Jeśli występ zakłada wykorzystanie zaplecza (backstage), to Uczestnik ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w tym miejscu. Na zapleczu mogą przebywać tylko osoby uczestniczące w pokazie, pomocnicy wskazani przez Uczestnika w riderze technicznym oraz osoby wyznaczone przez Organizatora. Organizator deleguje obserwatora na backstage, który w przypadku zauważenia niebezpiecznych sytuacji ma obowiązek poinformowania jury o zaistniałej sytuacji. Może ona wpłynąć na ocenę występu.
  D) Obowiązuje zakaz używania środków szkodliwych podczas występu.
  E) Występ ma trwać minimum 3 minuty, maksymalnie 10 minut.
  F) Występy będą odbywać się w kolejności wylosowanej wcześniej przez Organizatora.

  3. OCENA WYSTĘPÓW
  A). Występy będą oceniane przez Jury – osoby fizyczne niebędące Uczestnikami, powołane przez Organizatora w celu dokonania oceny występów Uczestników oraz w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu. Jury składa się z 3 osób: przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela miasta Ostróda, osoby niezależnej.
  B) Ocenie podlegają: oryginalność, efektowność, umiejętności, technika, wymiar artystyczny.

 2. ZAKOŃCZENIE FINAŁÓW
  A) Uczestnicy najlepiej ocenieni przez Jury zostają Zwycięzcami Konkursu. Przewiduje się, że będzie 3 takich Uczestników: I, II i III miejsce.
  B) Ogłoszenie wyników Finałów następuje poprzez przedstawienie tej informacji przez członka Jury ze sceny. Ta informacja będzie też przedstawiona na stronie internetowej: ostrodatalentshow.pl oraz na oficjalnym fanpage’u: fb.com/ostrodatalentshow.

§ 5 NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie przysługują Zwycięzcom, czyli osobom wyłonionym przez Jury w Finałach.
  2. Nagrody mają charakter pieniężny:
  – 1 miejsce, 2000 zł,
  – 2 miejsce, 1000 zł,
  – 3 miejsce, 500 zł.
 2. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w drodze umowy o dzieło na ponowne przedstawienie zwycięskiego występu po ogłoszeniu wyników, jako ostatni punkt programu wydarzenia, dnia 26.08.2022r.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie internetowej: ostrodatalentshow.pl oraz na oficjalnym fanpage’u: fb.com/ostrodatalentshow.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń, podania danych bądź przedstawienia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

ZAŁĄCZNIKI:
wzór ridera technicznego
wzór zgody przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie